Nou Reial Decret que regula la qualitat de les olives de taula (RD nº 679/2016, de 16 de desembre).

19/12/2016
  • Olives

Les olives de taula formen part, juntament amb l'oli d'oliva, d'un sector amb una rellevància especial per a Espanya, a causa del seu caràcter estratègic i a la seva gran implantació territorial, sent Espanya el major productor i exportador del món. El Reial Decret 1230/2001, de 8 de novembre, pel qual s'aprova la reglamentació tècnic-sanitària per a l'elaboració, circulació i venda de les olives de taula, es troba en gran part desfasat. En particular, els apartats referits a requisits higiènic-sanitaris han estat derogats mitjançant l'article 52 del Reial Decret 176/2013, de 8 de març, pel qual es deroguen total o parcialment determinades reglamentacions tècnic-sanitàries i normes de qualitat referides a productes alimentosos.

Cal esmentar també el Codi Alimentari Español, aprovat pel Reial Decret 2484/1967, de 21 de setembre, el capítol del qual XXII, sobre fruites i derivats, dedica la secció primera apartat 3.22.08 a les fruites i llavors oleaginoses, on s'inclouen les olives.

Les demandes realitzades pel sector sobre determinats aspectes de la reglamentació justifiquen una revisió de la mateixa, enfocada a l'adaptació a les exigències dels consumidors i del mercat i al desenvolupament tecnològic i innovació en la recol·lecció i processament, tot això per assegurar la competitivitat del sector de l'oliva de taula espanyola.

És necessari, així mateix, tenir en compte l'evolució de les normes internacionals pertinents, en particular la Resolució n.º RES-2/91-IV/04, de 2 de desembre de 2004, en virtut de la qual el Consell Oleícola Internacional va adoptar la Norma Comercial aplicable a les olives de taula, amb referència COI/OT/NC n.º 1 desembre 2004, i la Norma del CODEX per a les olives de taula CODEX STAN 66-1981, revisada en 1987 i 2013. Per tot això, i amb la finalitat de garantir la lleial competència entre les indústries en el marc del mercat únic, millorar la competitivitat del sector i dotar de les mateixes condicions a tots els elaboradors, mitjançant l'establiment d'un marc normatiu unitari que sigui aplicable a tot el territori nacional i els asseguri un tractament uniforme en el mateix, cal adequar la normativa d'olives de taula a la realitat del mercat.

En conseqüència, s'ha considerat convenient elaborar una nova norma (Reial Decret 679/2016), i procedir a derogar el Reial Decret 1230/2001, de 8 de novembre. Els principals aspectes tinguts en compte s'han enfocat cap a la simplificació dels productes i formes de presentació, l'adaptació dels defectes i les seves toleràncies al desenvolupament tecnològic dels processos de recol·lecció i d'elaboració, i a la informació alimentària facilitada al consumidor. En relació a la indicació de la varietat d'oliva en l'etiquetatge del producte, s'ha optat per l'ocupació de la mateixa de forma voluntària, possibilitant així el seu ús en aquells mercats en els quals es consideri interessant donar a conèixer les varietats d'oliva de taula espanyola.

Tant en la denominació del producte com en les categories comercials i en les presentacions, s'han tingut en compte les denominacions, presentacions i categories recollides en els reglaments propis d'aquelles olives de taula que estan emparades en aplicació del Reglament (UE) n.º 1151/2012 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de novembre de 2012, sobre els règims de qualitat dels productes agrícoles i alimentosos, i per tant de les denominacions i consideracions específiques que el seu propi reglament regula.

Més informació en: http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/17/pdfs/boe-a-2016-11953.pdf

Arxiu

2020
2019
2018
2017
2016

Categories

Noticies generals