Presentació Càtedra Agrobank Presentació Càtedra Agrobank

La Universitat de Lleida (UdL) de la mà de AgroBank, la línia de negoci agrària de CaixaBank especialitzada en el sector agroalimentari, va crear, el 15 de març de 2016, la Càtedra AgroBank "Qualitat i Innovació en el sector agroalimentari" per atendre i donar suport al sector agroalimentari, un sector clau en l'economia espanyola, que és forma de vida i motor de negoci per a una part molt important de la població espanyola.

Amb aquesta iniciativa, la UdL i AgroBank desitgen posar a l'abast de la societat una nova eina per promoure la qualitat i la innovació en l'àmbit agroalimentari. La Càtedra pretén ser un punt de trobada estratègica, un fòrum qualificat de diagnòstic i emissió d'opinió especialitzada sobre aquest àmbit, així com un lloc propici per a la formació i la transferència de coneixement, per a això compta amb tot el capital docent i investigador que la UdL posa a la seva disposició.


Missió

La Càtedra té com a missió fonamental servir de suport al sector agroalimentari, atenent els seus problemes immediats, detectant les seves necessitats futures i promovent la transmissió de coneixement, la formació i el reconeixement de les activitats investigadores més innovadores...

Llegir més

 

Molts són els reptes als quals ens haurem d'enfrontar durant els pròxims anys en el sector agroalimentari. Segons les projeccions, la població mundial aconseguirà en 2050 els 9000 milions d'habitants, un creixement que es concentrarà als actuals països en desenvolupament, i que exigirà un esforç notable en la producció d'aliments. D'altra banda, la despoblació de les zones rurals segueix esdevenint d'una forma imparable, la qual cosa comporta una disminució de la força de treball a les zones de producció d'aliments, solament contrarestada per la major mecanització i les millores en la productivitat. La globalització és un fet que està afectant clarament al sector agrícola i, juntament amb el creixement econòmic i la mobilitat de la població, està contribuint a canvis en els hàbits de consum d'aliments. A més, els recursos naturals estan sotmesos a una pressió sense precedents derivada de les activitats humanes, i el canvi climàtic és una realitat que està produint la necessitat de dur a terme una adaptació al mateix, i en algunes ocasions, catàstrofes naturals que afecten amb freqüència a la producció agrícola. Aquests són solament alguns reptes globals pels quals haurem de buscar una solució en un futur proper, però existeix una multitud de reptes locals que estan esperant també que s'afrontin des d'una perspectiva científica i un enfocament més proper al territori.

Moltes poden ser les aproximacions des de les quals s'intenti contribuir a la millora del sistema agropecuari i alimentari espanyol, subjecte a tots els reptes anteriorment exposats, però hi ha dos elements que s'han de considerar com a claus per assolir realment l'objectiu d'aconseguir un sistema més eficaç, sostenible i modern: la qualitat i la innovació, i per això des d'aquesta Càtedra destinarem tots els nostres esforços a promoure accions i formació en tots dos aspectes.

La Qualitat, a més de ser un valor intrínsec en si mateix, ha de servir com a element de diferenciació dels nostres sistemes i productes, podent anar lligat, o no, a l'origen geogràfic, i ha de tenir com a objectiu final la satisfacció dels consumidors basada en l'excel·lència dels productes i en la seguretat alimentària.

Per la seva banda, la Innovació, com a eina per satisfer necessitats dels consumidors no cobertes fins al moment, és una activitat íntimament lligada al progrés. En el sector agrari i alimentari encara hi ha múltiples facetes en les quals hi ha espai per a la innovació, tant mitjançant la millora i optimització dels processos, com mitjançant la millora dels productes des dels seus diferents vessants nutricionals, funcionals, organolèptiques, d'envàs i econòmiques. No cal oblidar tampoc com des de la innovació es pot contribuir a la sostenibilitat i a la consecució de l'objectiu d'aconseguir un sistema més respectuós amb el medi ambient.

Visió

La Càtedra pretén posar al servei del sector agroalimentari espanyol el potencial de transmissió de coneixement que tenen les universitats i els centres de recerca, perquè mitjançant aquesta estreta connexió, promoguda per la Càtedra, es pugui avançar en la senda de la Qualitat i la Innovació com a eixos primordials per a la modernització i millora de la competitivitat del sector.

Objectius

La Càtedra ofereix al sector productiu, a la comunitat universitària i a la societat en general, un conjunt molt divers d'eines per explorar i promoure la millora en les condicions de la producció agrària i alimentària...

Llegir més

 

Entre el conjunt d'activitats que la Càtedra pot implementar durant el seu desenvolupament. Destaquen, entre d’altres, les següents:

  • Organitzar seminaris, conferències, jornades i cursos específics sobre l'àmbit d'actuació de la Càtedra.
  • Promoure la creació de beques o premis, les pràctiques d'estudiants, els treballs final de carrera, la formació dual i les tesis doctorals sobre les temàtiques pròpies de la Càtedra.
  • Promoure la transferència de coneixement científic i l'assessorament en qualitat, innovació i desenvolupament de noves tecnologies, processos i/o productes agraris i alimentaris.
  • Coordinar grups d'investigadors de l'àmbit definit per la Càtedra, amb l'objectiu de desenvolupar projectes multidisciplinaris.
  • Posar en contacte experts i tecnologies adequades amb els diferents actors del sistema agroalimentari per a la cerca de solucions a problemes concrets en l'àmbit agroalimentari.
  • Generar o gestionar la redacció d'informes de referència sobre temàtiques que afectin a l'àmbit objecte de la Càtedra.
  • Convertir-se en un fòrum qualificat de diagnòstic i emissió d'opinió temàtica i estratègica sobre aquests àmbits.
  • Promoure la formació transversal continua sobre agricultura, ramaderia, alimentació, i, en general, sobre la producció d'aliments, i la qualitat de vida vinculada a l'àmbit agroalimentari.

Director

Antonio Javier Ramos Girona, Catedrático de Universidad del Departamento de  Tecnología de Alimentos de la Universitat de Lleida.

Dr. Antonio Javier Ramos Girona

Catedràtic d'Universitat del Departament de Tecnologia, Enginyeria i Ciència d'Aliments de la Universitat de Lleida.

antonio.ramos@udl.cat

+34 973 702 335 / +34 973 702 811

Llegir més

Doctor en Ciències Biològiques per la Universitat Politècnica de València (1994). Director del Departament de Tecnologia d'Aliments (DTA) de la Universitat de Lleida (2013-2016), departament al que està adscrit des de 1994. Ha estat secretari del DTA (2002-2004), coordinador de la Llicenciatura en Ciència i Tecnologia d'Aliments (2004-2007), i sotsdirector de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària (ETSEA) de la Universitat de Lleida (2007-2010).

Especialista en floridures filamentoses alterants dels aliments i en els seus metabòlits tòxics, les micotoxines. Ha dirigit 12 tesis doctorals, publicat 200 articles en revistes internacionals, presentat 95 comunicacions en congressos internacionals, i ha participat en 32 projectes de recerca, 10 d'ells internacionals, havent estat Investigador Principal en 5 d'ells.

Des de 1997 és també el responsable del Servei Científic Tècnic de la Universitat de Lleida denominat “Qualitat Microbiològica en el sector agroalimentari“, servei principalment enfocat a oferir assessorament, R+D+i i serveis a les empreses agroalimentàries, i des de 2019 és el Director General de tots els Serveis Cientifico Tècnics de la Universitat de Lleida.

Secretaria tècnica

Sra. Carol Cintas Burgués

Adjunta a la Direcció

catedragrobank@udl.cat

973 702335 / 973 702521

Llegir més

Àmbit de la Producció Vegetal i Ciència Forestal

Dr. Carlos Cantero Martínez

Catedràtic d'Universitat del Departament de Producció Vegetal i Ciència Forestal de la Universitat de Lleida.

Llegir més

Especialista en Agronomia dels Cultius. És coordinador del Grup d'Agronomia i Medi ambient en Sistemes Agrícoles Mediterranis i és coordinador d'una Unitat Associada al CSIC.

Ha participat en 40 projectes de recerca, 30 convenis amb empreses. Ha publicat 90 articles científics, 30 informes tècnics, 25 publicacions docents i 30 publicacions de transferència. Ha impartit 50 ponències i 80 comunicacions científiques. Ha participat en projectes de desenvolupament rural a Pakistan, Síria, Paraguai i Tunísia. Imparteix classes d'Agronomia en els estudis de grau, màster i doctorat de la Universitat de Lleida. Ha dirigit més de 130 Projectes Final de Carrera i Tesi de Màster. En 2012 va rebre la distinció individual Jaume Vicens Vives atorgada per la Generalitat de Catalunya a la Qualitat Docent Universitària en el Desenvolupament d'Agricultura Sostenible. 

Àmbit de la Hortofruticultura

Dr. Lluís Martín-Closas

Professor Titular d'Universitat en el Departament d'Hortofruticultura, Botànica i Jardineria de la Universitat de Lleida.

Llegir més

Investigador expert en Fisiologia i Tecnologies de la Producció de Cultius Hortícoles, imparteix docència en “Horticultura” i “Agricultura Sostenible i Ecològica”. Desenvolupa la seva recerca en el grup de “Eco-biotecnologia Agrària” de la Universitat de Lleida, desenvolupant tant recerca fonamental en el camp de la fisiologia i desenvolupament de cultius, com aplicada per al desenvolupament de tecnologies sostenibles en la producció hortícola. És especialista en biopolímers per a aplicacions agrícoles amb l'objectiu de trobar alternatives a l'ús de plàstics convencionals, usant tant tècniques biotecnològiques (cultius in vitro, bio-reactors, organismes model, biodegradabilitat i ecotoxicitat), com a sistemes experimentals d'hivernacle i camp. Col·labora amb moltes empreses del sector agrari i industrial, i participa regularment en activitats de transferència de tecnologia a través del Programa Anual de Transferència Agrària de la Generalitat de Catalunya, oficines comarcals agràries, sindicats i institucions. L'any 2009 va fundar el Servei Científic Tècnic de “Degradació i Biodegradació de Materials Orgànics” de la Universitat de Lleida, obert a les empreses, i del que és Coordinador. És membre fundador i científic de l'associació empresarial Asobiocom.

Àmbit de la Ciència Animal

Dra. Romi Pena

Dra. Romi Pena Subirà

Catedràtica del Departament de Ciència Animal de la Universitat de Lleida

Llegir més

Llicenciada (1995) i Doctora (1999) en Veterinària per la Universitat Autònoma de Barcelona. Investigadora en el centre IRTA de Lleida (2002-2010), professora agregada a la Universitat de Lleida (2010-2019), i catedràtica contractada (des del 2019).

La seva tesi doctoral es va centrar en l'ús comercial d'animals de granja transgènics, tema que va seguir desenvolupant en dues estades postdoctorals (2000-2004) al Roslin Institute (Escòcia, Regne Unit). Des de 2002, la seva línia de recerca s'emmarca en l'ús d'informació molecular per a la millora genètica dels animals de granja. Ha realitzat estades d'especialització en el Centre GIGA (Universitat de Liège, 2007-2008) i en la Chinese Academy of Agricultural Sciences (CAAS, 2014). Membre dels comitès científics de Pig Genetics and Genomics i Genetics of Disease Resistance de la International Society for Animal Genetics (ISAG) i editora acadèmica en les revistes PLOSOne, Frontiers i Livestock Science.

Àmbit de Nutrició i Bromatologia

Dra. Isabel Odriozola Serrano

Professora Agregada del Departament de Tecnologia, Enginyeria i Ciència d'Aliments de la Universitat de Lleida.

Llegir més

Doctora en Tecnologia d'Aliments (2009). Professora agregada de l'àrea de Nutrició i Bromatologia de la Universitat de Lleida (des de 2015). Ha estat subdirectora de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària (ETSEA) (2015-2019) i és coordinadora del Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments de la Universitat de Lleida (2019-actualitat). La seva activitat investigadora se centra en l'estudi del valor nutritiu i potencial antioxidant d'aliments vegetals. En els últims anys, ha participat en diversos projectes de recerca sobre l'ús de sistemes nanoestructurats per a millorar la bioaccesibilitat i biodisponibilitat de compostos bioactivos. És coautora de més de 70 articles científics i divulgatius, a més ha presentat més de 55 comunicacions en congressos nacionals i internacionals.

Àmbit de la Tecnologia d’Aliments

Dr. Robert Soliva Fortuny

Catedràtic del Departament de Tecnologia, Enginyeria i Ciència d'Aliments de la Universitat de Lleida.

Llegir més

Doctor Enginyer Agrònom per la Universitat de Lleida des de 2003. En 2006, i després de treballar en R+D en el sector privat, va obtenir un contracte Ramón y Cajal pel Ministeri de Ciència i Innovació, incorporant-se al grup de Noves Tecnologies de Processament d'Aliments del Departament de Tecnologia, Enginyeria i Ciència d'Aliments de la Universitat de Lleida. Expert en innovació alimentària, i més concretament en el desenvolupament de noves formes de processament mínim d'aliments d'origen vegetal, és un reconegut especialista en qualitat i seguretat dels aliments mínimament processats, considerada des de múltiples punts de vista, incloent aspectes microbiològics, físic-químics, organolèptics i nutritius. És coautor de més de 100 articles científics en revistes científiques internacionals i de nombrosos treballs entre els quals s'inclouen llibres editats, capítols de llibre i articles en revistes de divulgació.