Mesures per a assegurar el subministrament d'aigua potable durant la crisi del COVID-19

26/03/2020
  • Vaso de agua

S'ha publicat l'Ordre SND/274/2020, de 22 de març, per la qual s'adopten mesures en relació amb els serveis de proveïment d'aigua de consum humà i de sanejament d'aigües residuals.

L'article 4 del Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19, estableix que el servei de subministrament domiciliari d'aigua potable per a consum humà és un servei essencial que ha de quedar garantit, especialment en les actuals circumstàncies.

L'aigua en el seu estat natural necessita ser tractada fins a aconseguir les condicions de qualitat exigides pel Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà. D'igual manera, el sanejament implica processos de tractament per a depurar les aigües residuals urbanes amb les millors condicions de qualitat.

Les mesures que s'adopten van destinades a garantir l'adequat subministrament d'aigua, així com el correcte sanejament, possibilitant que les empreses i entitats que duen a terme aquests processos de tractament de l'aigua necessaris per als serveis assenyalats tinguin la consideració d'operadors de serveis essencials i al temps disposin dels productes, substàncies i materials higiènics necessaris per a garantir que puguin portar a efecte la seva labor amb les màximes garanties d'èxit, en compliment de la normativa sanitària aplicable a les aigües de consum humà i a la depuració de les aigües residuals.

Aquesta ordre resulta d'aplicació a totes les entitats, públiques i privades, que presten, o contribueixen a prestar, el servei de proveïment a la població d'aigua de consum humà, així com de sanejament d'aigües residuals urbanes, inclòs el servei de proveïment d'aigües de consum humà procedents de les instal·lacions de dessalinització d'aigües de mar.

Font: Legalimentaria

Arxiu

2020
2019
2018
2017
2016

Categories

Noticies generals